សកម្មភាពក្រុមការងារ អន្ដរក្រសួងនៃគម្រោង Rice-SDP និង ក្រុមការងារADB បានចុះបេសកកម្មដើម្បីពិនិត្យ និងជម្រុញការអនុវត្តគម្រោង ក្នុងខេត្តគោលដៅទាំងបី ។